Warning: A non-numeric value encountered in /warszawiaki.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym dostępnym pod adresem:

www.warszawiaki.com.pl

jest:

Centrum Promocji AK-Pol
43-300 Bielsko-Biała
ul. Stefana Batorego 8
NIP 937-103-62-44, REGON 072823139

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

3. Z Administratorem i wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w punkcie 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ak-pol.pl.

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów to jest do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych.

5. Do podstawowych usług świadczonych przez Administratora należy informowanie drogą
e-mailową o prowadzonej akcji promocyjnej – plebiscycie Warszawiaki, w którym co roku wybierane jest to co najlepsze i najciekawsze w Warszawie.

6. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe dotyczą tylko i wyłącznie działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

7. Dane te pozyskane zostały co najmniej jednego z niżej wymienionych publicznie dostępnych źródeł informacji:

  1. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

  2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),

  4. Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),

  5. inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,

  6. oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,

  7. wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,

  8. ogólnodostępne katalogi teleadresowe,

  9. serwisy społecznościowe,

  10. bazy danych zakupione u współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich

8. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług opisanych w punkcie 5.

9. Administrator może podejmować w oparciu o przetwarzane dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punkcie 3.

11. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.