Regulamin głosowania finałowego

Regulamin głosowania finałowego 

w plebiscycie Warszawiaki 2023

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Głosowanie finałowe w plebiscycie Warszawiaki 2023, którego organizatorem jest Przygoda Życie Arkadiusz Pilarz, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stefana Batorego 8 przeprowadzone będzie przez E-Sondaże sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 PLN, (dalej „Organizator”).
 2. Głosowanie finałowe organizowane jest w terminie od 5 lutego do 29 lutego 2024 r. (dalej „Głosowanie”).
 3. Udział w głosowaniu możliwy jest za pośrednictwem SMS-ów przesyłanych przy wykorzystaniu przez głosujących telefonów komórkowych działających w sieciach Orange, Plus, T-Mobile, Play, VirginMobile i Aero2
 4. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Głosowaniu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 5. W Głosowaniu mogą brać wyłącznie osoby powyżej 13 roku życia, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Głosujący”).

§ 2

Warunki udziału w Głosowaniu

 1. Aby wziąć udział w Głosowaniu należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod numer 7101 o treści od „1” do „118”, czyli numerem przyporządkowanym do wybranej Nominacji (dalej „SMS”). W Głosowaniu będą brane pod uwagę wyłącznie SMSy wysłane w czasie przeznaczonym na oddawanie głosów w Głosowaniu.
 2. Zwycięzcy wybierani są w 11 Kategoriach, do których przyporządkowane są odpowiednie numery Nominacji:

– Kawiarnia Roku: od 1 do 10

– Restauracja Roku: od 11 do 20

– Sport Roku: od 21 do 30

– Kultura Roku: od 31 do 40

– Rozrywka Roku: od 41 do 50

– Inicjatywa Roku: od 51 do 60

– Zdjęcie Roku: od 61 do 70

– Warszawa w sieci: od 71 do 80

– Wydarzenie Roku: od 81 do 90

– Warszawiak Roku: od 91 do 100

– Dzielnica Roku: od 101 do 118

 1. Poprawna treść SMS powinna zawierać numer przyporządkowany do danej Nominacji. W treści SMS nie są dozwolone żadne inne znaki. 
 2. Głosowanie wyłoni jedenastu zwycięzców, po jednej w każdej kategorii. Zwycięzcami zostają Nominacje, które otrzymają najwięcej głosów w ramach wybranej Kategorii. 
 3. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w marcu 2024 r. na stronie www.warszawiaki.pl .
 4. Koszt oddania jednego głosu poprzez SMS wynosi 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). Każdy Głosujący może wysłać nieograniczoną liczbę SMSów. 
 5. Jako odpowiedź na SMS spełniający wymogi niniejszego Regulaminu Głosujący otrzyma wiadomość tekstową SMS na numer telefonu z jakiego wysłał SMS. 
 6. W treści wiadomości zwrotnej znajdzie się unikalny kod, pozwalający na jednokrotne wzięcie udział w konkursie „Wygraj Weekend w Hotelu Gołębiewski” organizowany na stronie Organizatora – www.warszawiaki.pl/konkurs, którego zasady reguluje odrębny regulamin. Udział w konkursie nie jest obligatoryjny.  
 7. W przypadku wysłania SMS, o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer telefonu Głosującego, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłana odpowiedź SMS z informacją, że SMS nie został poprawnie rozpoznany. SMS niespełniający wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będzie wliczany do głosów oddanych w danym Głosowaniu. 

§ 3

Obliczanie Głosów

 1. Jeden poprawnie wysłany SMS, spełniający wymogi przewidziane w niniejszym Regulaminie, będzie liczony jako 1 (jeden) głos w Głosowaniu.
 2. SMS-y wysyłane w trakcie danego Głosowania są brane pod uwagę w wyłącznie w ramach tego Głosowania. Głosy są zaliczane do wyniku danego Głosowania jeśli pochodzą z przedziału czasowego, w jakim organizowane jest Głosowanie (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) i zostaną zarejestrowane w systemie informatycznym Organizatora przed momentem zakończenia Głosowania. W przypadku niezarejestrowania SMSa w systemie informatycznym Organizatora, w czasie trwania Głosowania, z przyczyn od Organizatora niezależnych, taki głos nie bierze udziału w ustalaniu wyniku Głosowania.
 3. Głosy otrzymane po zakończeniu Głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu Głosów w innym Głosowaniu.

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora na adres do korespondencji: ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa lub mailowo na adres biuro@e-sondaze.pl, z dopiskiem Plebiscyt „Warszawiaki 2023”.
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora. 
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji odpowiednio listem poleconym lub na adres mailowy – w zależności od formy złożenia reklamacji.
 5. W przypadku zaistnienia problemów technicznych możliwy jest kontakt z przedstawicielami Organizatora przez pocztę email kierowaną na adres: biuro@e-sondaze.pl.

§ 5
Publikacja Regulaminu

Z treścią niniejszego Regulaminu można się zapoznać w biurze Organizatora (Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa) i na https://www.e-sondaze.pl.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Głosujących jest Przygoda Życie Arkadiusz Pilarz, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stefana Batorego 8 (dalej „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe Głosujących zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).
 2. Dane Głosujących będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania Plebiscytu, to jest w celu przeprowadzenia Głosowania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Głosujących są:
 • dla celów przeprowadzenia Głosowania – prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i wyłonienia jego zwycięzców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dla celów rozpatrzenia reklamacji Głosującego – prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na konieczności obsługi procesu reklamacji i prowadzenia korespondencji w tym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na konieczności zabezpieczenia Administratora na wypadek sporu z Głosującym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

dla celów statystycznych i archiwalnych – prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Głosujących w trakcie Audycji oraz jej dokumentowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Podanie danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie  uniemożliwi udział w Głosowaniu.
 2. Dane osobowe Głosujących będą przetwarzane do zakończenia Plebiscytu i wyłonienia zwycięzców Głosowania. Dane osobowe mogą być przetwarzane również po tym czasie do czasu rozpatrzenia reklamacji Głosującego i/lub przedawnienia roszczeń Organizatora i Głosującego związanych z organizacją Głosowania. 
 3. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Głosujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (jeżeli została wyrażona) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 5. Uprawnienia powyższe Głosujący może wykonać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdzie dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; Głosujący cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Głosujący zgłosi uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Głosującego lub umowy z nim zawartej oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Głosujący zawsze ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.  Głosujący ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Głosującego, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Głosującego. 
 2. Głosujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres siedziby Organizatora.