Regulamin Plebiscytu Warszawiaki 2023

1. Regulamin określa warunki plebiscytu „Warszawiaki 2023”, zwanego dalej „Plebiscytem”,
przeprowadzanego na stronie internetowej www.warszawiaki.pl, zwanej dalej „Stroną Plebiscytową”.

2. Plebiscyt odbywa się w terminie od 3 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. z finałem w marcu 2024 roku.

3. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

4. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych lokali gastronomicznych i rozrywkowych, instytucji
kulturalnych i sportowych, wydarzenia w Warszawie, autora najlepszego zdjęcia Warszawy, twórcę internetowego oraz dzielnicy w Warszawie w 2023 roku przez przyznanie tytułu „Warszawiaki 2023”.

5. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytowa.

6. Komisja Plebiscytowa potwierdza zgodność przeprowadzenia plebiscytu z niniejszym regulaminem.

7. Plebiscyt podzielony jest na dwa etapy:

a) 1. etap: Przesyłanie propozycji do ustanowionych przez Organizatora Kategorii,

b) 2. etap: Głosowanie Finałowe.

8. Tematycznie Plebiscyt podzielony jest na 11 kategorii, zwanych dalej „Kategoriami”. Ustanowione przez Organizatora Kategorie to:

8.1. Kawiarnia Roku

8.2. Restauracja Roku

8.3. Sport Roku

8.4. Kultura Roku

8.5. Rozrywka Roku

8.6. Dzielnica Roku

8.7. Inicjatywa Roku

8.8. Zdjęcie Roku

8.9. Warszawa w sieci

8.10. Wydarzenie Roku

8.11. Warszawiak Roku

Wyjaśnienie używanych pojęć:

KAWIARNIA – lokal gastronomiczny będący przede wszystkim miejscem spotkań towarzyskich. Podawane są tam głównie napoje i dania deserowe, głównie kawa, zazwyczaj również: ciastka, lody, herbata oraz napoje alkoholowe.

RESTAURACJA – lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach.

SPORT – pod tym pojęciem organizator rozumie wszelkie podmioty zajmujące się krzewieniem rozwoju fizycznego, sportu i rekreacji wśród mieszkańców stolicy, ale również sportowcy, osobowości z dziedziny sportu, wydarzenia sportowe, sukcesy indywidualne i zespołowe.

KULTURA – pod tym pojęciem organizator rozumie wszelkie podmioty zajmujące się krzewieniem kultury, ale również instytucje kultury, takie jak: kino, teatr, muzeum czy dom kultury oraz wydarzenia kulturalne.

ROZRYWKA – pod tym pojęciem organizator rozumie wszelkie podmioty oferujące szeroko pojęte atrakcje i wydarzenia rozrywkowe dla dzieci, dla dorosłych oraz dla całych rodzin, takie tak: kluby, puby i centra rozrywki, ale także wydarzenia edukacyjne, artystyczne i komediowe.

DZIELNICA – jedna z 18 wyodrębnionych administracyjnie części miasta według następującego podziału: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz. 

INICJATYWA – Przedsięwzięcie, projekt lub plan, rozpoczęty, realizowany bądź ukończony w 2023 r. mający na celu poprawę życia mieszkańców Warszawy bądź zwracający uwagę na ważne społecznie tematy, ale także ruchy i akcje społeczne, edukacyjne oraz promocyjne na rzecz miasta.

ZDJĘCIE – ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, czyli sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną.

WARSZAWA W SIECI – działalność w Internecie, poświęcona Warszawie występująca
w postaci: bloga, wideobloga, zdjęć lub innej twórczej formie, mającej na celu popularyzację wiedzy
o mieście.

WYDARZENIE – to co się stało w określonym miejscu i czasie, ważne dokonanie związane z jakąś dziedziną.

WARSZAWIAK – osoba pochodząca ze stolicy szczególnie zasłużona w dowolnej dziedzinie lub spoza miasta zasłużona dla Warszawy.

9. Propozycje do poszczególnych Kategorii można przesyłać za pomocą formularza na stronie Plebiscytowej od 3 stycznia do 31 stycznia 2024 r. Na podstawie zgłoszeń Organizator ogłosi nominacje do głosowania finałowego.

9.1 Ważne zgłoszenie musi zawierać wypełnione następujące pola:

a) Imię i nazwisko zgłaszającego

b) Adres mailowy zgłaszającego

c) Nazwę zgłaszanej propozycji lub zdjęcie (w formie załącznika)

d) Nazwę kategorii, przypisanej propozycji

9.2 W zgłoszeniu można także podać:

a) Uzasadnienie swojego zgłoszenia (do 1500 znaków)

b) Adres internetowy zgłaszanej propozycji

10. W Plebiscycie do nominacji można proponować zgłoszenia w 10 z 11 kategorii. W kategorii
8.6. nie przewidziano zgłoszeń, bowiem nominowane są wszystkie warszawskie dzielnice /18/.

10.1. W kategorii 8. zgłoszenia może dokonać jedynie autor zdjęcia.

a) Plik musi być zapisany w formacie JPG

b) Minimalna rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 1000 px,

c) Obróbka zdjęć może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym
w ciemni fotograficznej, czyli rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru czy wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedozwolone.

d) Zgłoszone zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich. Autor zobowiązuje się, że rozpowszechnienie zdjęcia nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.

e) Autor zdjęcia wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie
w internecie w tym na Stronie Plebiscytowej i w serwisach społecznościowych przesłanego do Plebiscytu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika z prawem udzielenia sublicencji. Organizator może wykorzystać nadesłane zdjęcia także w celach informacyjnych, redakcyjnych i promocyjnych obecnej oraz przyszłych edycji plebiscytu Warszawiaki. Wykorzystanie zdjęcia obejmuje wszelkie formy dystrybucji: druk, media (prasa, tv, internet) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator posiada prawo do udzielenia sublicencji.

11. Wszystkich nominowanych wyłoni kapituła plebiscytu w składzie: Bartosz Kańtoch – przewodniczący, Małgorzata Szumowska, Iza Kraj, Rafał Dąbrowiecki, Tytus Brzozowski i Arkadiusz Pilarz.

11.1. Kapituła ogłosi nominacje na podstawie propozycji i dołączonych do nich uzasadnień zgłoszonych w 1. etapie Plebiscytu oraz własnych rekomendacji.

11.2. Ogłoszenie nominacji w 10 z 11 kategorii nastąpi 5 lutego 2024 roku. Nominacje ogłosi Organizator na stronie www.warszawiaki.pl. Liczba nominacji w poszczególnych kategoriach
(z wyłączeniem 8.6 – Dzielnica Roku) nie może przekroczyć 10.

12. Głosowanie finałowe, o którym mowa w punkcie 7. Regulaminu, odbywa się od 5 lutego do
29 lutego 2024 r. Regulamin głosowania finałowego określa odrębny dokument, opublikowany najpóźniej w dniu 5 lutego 2024 r.

13. W każdym momencie trwania Plebiscytu, w przypadku wątpliwości ze strony Komisji Plebiscytowej, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Nominowanego na czas wyjaśnienia wątpliwości przez Komisję Plebiscytową. Organizator może także usunąć Nominowanego z Plebiscytu.

14. Organizator przewiduje nagrody dla głosujących w Plebiscycie. Zasady przyznawania nagród i ich specyfikacja zostaną określone w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na Stronie Plebiscytowej najpóźniej 5 lutego 2024 r.

15. Instytucje lub osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej z 11 kategorii otrzymają okolicznościowe certyfikaty zajętych miejsc. Będą one do odebrania podczas gali finałowej.

16. Zwycięzcy Plebiscytu w 11 kategoriach zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali finałowej
w marcu 2024 r. 

17. Zwycięzcy Plebiscytu w 11 kategoriach otrzymają podczas gali nagrody „Warszawiaki 2023”. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców Plebiscytu w 11 kategoriach. Specyfikacja nagród zostanie ujęta w informacji, która zostanie przesłana zwycięzcom pocztą elektroniczną.

18. Udział w Plebiscycie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Plebiscytu określone niniejszym regulaminem.

19. Jeśli autorem zgłoszenia była osoba trzecia, Nominowany ma prawo do wycofania swojego udziału w Plebiscycie. Wszelkie pytania lub reklamacje należy wysyłać pod adres: biuro@warszawiaki.pl

20. Wszelkie informacje o Plebiscycie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego regulaminu.

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.

23. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

24. Uczestnik przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację swoich danych osobowych, podanych w formularzu na Stronie Plebiscytowej. Operatorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w dowolnym momencie trwania Plebiscytu, a także po jego zakończeniu.

25. Organizatorem Plebiscytu jest – Przygoda Życie Arkadiusz Pilarz, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stefana Batorego 8. Uczestnikami Plebiscytu są osoby przesyłające propozycje do Plebiscytu oraz osoby głosujące w etapie finałowym, zwani dalej Uczestnikami.

26. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej – RODO zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 RODO:

a) Dane osobowe uczestników plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia do komunikacji z Uczestnikami, a także przetwarzania wizerunku z związku
z uczestnictwem w plebiscycie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

b) Administratorem danych osobowych jest Przygoda Życie Arkadiusz Pilarz z siedzibą w Bielsku-Białej /43-300 / przy ul. Stefana Batorego 8.

c) W sprawie danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres siedziby Organizatora.

d) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem plebiscytu.

e) Dane osobowe uczestników plebiscytu nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

f) Dane osobowe uczestników plebiscytu będą przechowywane przez okres 2 lat.

g) Każdy uczestnik plebiscytu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

h) Każdy uczestnik plebiscytu ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i) Każdemu uczestnikowi plebiscytu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.

j) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

k) akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika plebiscytu oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z wydarzenia, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz udzielenie organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie zdjęć, materiałów, wywiadów i nagrań na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach, w radiu i telewizji, na wystawach. Wszelkie powyższe materiały mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.