Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Wygraj weekend w Hotelach Gołębiewski z zapasem paliwa od Circle K”

I. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj weekend w Hotelach Gołębiewski z zapasem paliwa od Circle K” organizowanego w ramach plebiscytu „Warszawiaki 2022” na stronie internetowej www.warszawiaki.pl dalej „konkurs”.

II. Fundatorami nagród w konkursie są

  1. Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski w spadku z siedzibą w Wiśle, 43-460 Al. Ks. Bp. Bursche 3, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 125-001-07-73, REGON: 790007303-00048, BDO: 000027968.
  2. Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86. 02-603 Warszawa, KRS: 0000012413 XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, NIP: 779-00-01-083.

III.  Nagrodami w konkursie są:

  1.  10 zaproszeń do wybranego Hotelu Gołębiewski – w Wiśle, Karpaczu, Mikołajkach lub Białymstoku z terminem realizacji do 20.12.2023 roku  z wyłączeniem świąt i długich weekendów tj. 07-11.04.2023 r., 28.04.-07.05.2023 r. oraz 08-11.06.2023 r. i 11-15.08.2023 dalej „zaproszenie/-a
  2. 50 bonów o wartości 100 zł każdy Circle K z terminem realizacji do 31.08.2023 dalej „bon/-y”

IV. Zaproszenie do Hotelu Gołębiewski uprawnia do:

– dwóch noclegów w pokoju 2-osobowym dla 2 osób – dwóch śniadań dla każdej z 2 osób w Restauracji Czerwonej (w godz. 7:00-11:00)

– dwóch obiadów w formie bufetu dla każdej z 2 osób w Restauracji Czerwonej (w godz. 13:30-16:00)

– tylko w Białymstoku obiady w godz. 15:00-17:00, od poniedziałku do czwartku i w niedzielę zestawy serwowane, w piątki i soboty bufet.

– wstępu do Parku Wodnego Tropikana  w godz. 11.00 – 21.00 /baseny, sauny, jacuzzi, jaskinia solna i siłownia/

– wstępu do Klubu Nocnego od 22.00 w piątki i soboty (z wyłączeniem  dni, w których organizowane są imprezy biletowane).

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 12.00  w dniu wyjazdu.

V. Bon Circle K uprawnia do zakupu /pełen asortyment/na dowolnej stacji w Polsce z uwzględnieniem regulacji opisanych na każdym bonie – wykaz stacji: https://www.circlek.pl/wyszukaj-stacje

VI. Konkurs składa się z 10 odsłon konkursowych i odbywa się w terminie od 4 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.

VII. W każdej odsłonie konkursowej nagrodami są jedno zaproszenie oraz 5 bonów o wartości 100 zł każdy.

VIII. Szczegółowe terminy i godziny rozgrywania 10 odsłon konkursu są następujące:

1. Od 4 lutego od godziny 0:00 do 5 lutego do godziny 24:00

2. Od 6 lutego od godziny 0:00 do 7 lutego do godziny 24:00

3. Od 8 lutego od godziny 0:00 do 9 lutego do godziny 24:00

4. Od 10 lutego od godziny 0:00 do 12 lutego do godziny 24:00

5. Od 13 lutego od godziny 0:00 do 16 lutego do godziny 24:00

6. Od 17 lutego od godziny 0:00 do 19 lutego do godziny 24:00

7. Od 20 lutego od godziny 0:00 do 22 lutego do godziny 24:00

8. Od 23 lutego od godziny 0:00 do 25 lutego do godziny 24:00

9. Od 26 lutego od godziny 0:00 do 27 lutego do godziny 24:00

10. Od 28 lutego od godziny 0:00 do 28 lutego do godziny 24:00

IX. Uczestnikami i co za tym idzie laureatami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia.

X.  Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby związane stosunkiem pracy i stosunkiem rodzinnym
z organizatorem i fundatorami nagród.

XI. Zasady rozgrywania konkursu:

W każdej odsłonie konkursowej organizator zada pytanie, które wraz z formularzem konkursowym odsłoni się automatycznie po zagłosowaniu w plebiscycie na stronie warszawiaki.pl  
Pytanie zostanie opublikowane o 0:00 w dni określone w punkcie VIII. Odpowiedzi na pytanie będą przyjmowane w dni  i w godzinach określonych w punkcie VIII.

Odpowiedzi na pytanie będą miały charakter opisowy i będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza konkursowego. Długość odpowiedzi nie może przekroczyć 500 wyrazów.

Spośród nadesłanych odpowiedzi w każdej odsłonie konkursowej organizator wybierze jedną, której autor zostanie nagrodzony jednym zaproszeniem i pięcioma bonami opisanymi  w punkcie III- V. Imienne zaproszenie oraz bony zostaną przekazane zwycięzcy w formie elektronicznej. Bony należy wydrukować.

XI.  Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych odsłon konkursowych na stronie internetowej warszawiaki.pl nastąpi do:

1. 7 lutego

2. 9 lutego

3. 11 lutego

4. 14 lutego

5. 17 lutego

6. 21 lutego

7. 24 lutego

8. 28 lutego

9. 1 marca

10. 2 marca

XII. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi poprzez umieszczenie jego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej warszawiaki.pl w zakładce „konkurs”

XIII. O przyznaniu nagród organizator poinformuje zwycięzcę pocztą elektroniczną oraz sms. W przypadku braku kontaktu z organizatorem po upływie 48 godzin od momentu przekazanej informacji nagroda w danej odsłonie konkursowej staje się własnością organizatora.

XIV. Zwycięzca może odmówić przyjęcia nagrody.

XV. Zwycięzca danej odsłony konkursowej otrzyma od organizatora kontakt do osoby odpowiedzialnej
z ramienia fundatora zaproszeń za ich realizację.

XVI.  Zwycięzca danej odsłony konkursowej ustala z osobą reprezentującą fundatora zaproszeń bez pośrednictwa organizatora szczegóły dotyczące wykorzystania nagrody – nazwę hotelu, termin przyjazdu itp.
z zachowaniem zapisów punktu IV.

XVII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia pomiędzy zwycięzcą, a fundatorem zaproszeń dotyczące realizacji nagrody.

XVIII.  Uczestnik konkursu, który zostanie zwycięzcą wyłonionym przez organizatora  w danej odsłonie konkursowej nie może wziąć udziału w kolejnych odsłonach konkursowych.

XIX.  Uczestnik konkursu, który nie zostanie zwycięzcą w danej odsłonie konkursowej może wziąć udział
w kolejnych odsłonach konkursowych.

XX. Odsłonę konkursową organizator traktuje jako zamkniętą, odrębną całość. Odpowiedzi udzielone w danej odsłonie konkursowej nie przechodzą automatycznie na kolejną odsłonę konkursową.

XXI. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji AK-Pol Arkadiusz Pilarz z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Stefana Batorego 8, 43-300 Bielsko-Biała wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej  pod numerem 46 571, kod: 43-300, NIP 937-103-62-44, REGON 072 82 31 39.

XXII. Protokoły poszczególnych odsłon konkursowych zawierające wszystkie niezbędne dane dotyczące ich przebiegu będą dostępne do wglądu zainteresowanych w siedzibie organizatora od 27 marca do 29 marca w godzinach 9:00 – 13:00.

XXIII. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

XXIV. Dane konkursowe uczestników konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności do komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom poszczególnych odsłon konkursowych. Uczestnicy konkursu podają za pośrednictwem formularza konkursowego swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do tychże danych, ich uzupełnienia i sprostowania, uaktualnienia, bądź czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych marketingowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu po ich wykorzystaniu w konkursie i wydaniu nagród zostaną bezzwłocznie usunięte, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi uprzednio zgodę na przetwarzanie dwóch danych w celach marketingowych.

XXV. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz, U. 2015/2135 z późń. zm.) Administratorem danych osobowych jest  Centrum Promocji AK-Pol Arkadiusz Pilarz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Batorego 8, 43-300 Bielsko-Biała.

XXVI. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych organizatora ich danych osobowych. Mogą także złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych drogą elektroniczną jednak po wyrażeniu takiej zgody nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie dla celów marketingowych organizatora ma charakter dobrowolny i fakultatywny. XXVII. Organizator ma możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.
O ewentualnych zmianach organizator poinformuje na stronie www.warszawiaki.pl