Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

„Wygraj weekend w Hotelach Gołębiewski”

I. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj weekend w Hotelach Gołębiewski” organizowanego w ramach plebiscytu „Warszawiaki 2023” na stronie internetowej www.warszawiaki.pl dalej „KONKURS”.

II. Fundatorem nagród w konkursie jest:

Gołębiewski Holding sp. z o.o. Ciemne ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin, wpisany do KRS 0000996308, NIP 1251739335, REGON 523380176, BDO 000582927

III.  Nagrodami w konkursie są:

15 zaproszeń do wybranego Hotelu Gołębiewski – w Wiśle, Karpaczu, Mikołajkach lub Białymstoku
z terminem realizacji do 19.12.2024 roku  z wyłączeniem świąt i długich weekendów tj.
29.03.-3.04.2024  r., 26.04.-05.05.2024 r. oraz 29.05.-2.06.2024 r. i 14-18.08.2024, jak również okresu od 12.07 do 25.08.2024r. dla Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, dalej „zaproszenie/-a

IV. Zaproszenie do Hotelu Gołębiewski uprawnia do:

– dwóch noclegów w pokoju 2-osobowym dla 2 osób – dwóch śniadań dla każdej z 2 osób
w Restauracji Czerwonej (w godz. 7:00-11:00)

– dwóch obiadów w formie bufetu dla każdej z 2 osób w Restauracji Czerwonej (w godz. 13:30-16:00)

– tylko w Białymstoku obiady w godz. 15:00-17:00, od poniedziałku do czwartku i w niedzielę zestawy serwowane, w piątki i soboty bufet.

– wstępu do Parku Wodnego Tropikana  w godz. 11.00 – 21.00 /baseny, sauny, jacuzzi, jaskinia solna
i siłownia/

– wstępu do Klubu Nocnego od 22.00 w piątki i soboty (z wyłączeniem  dni, w których organizowane są imprezy biletowane).

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

V. Konkurs składa się z 15 odsłon konkursowych i odbywa się w terminie od 5 lutego 2024 r. do
29 lutego 2024 r.

VI. W każdej odsłonie konkursowej nagrodą jest jedno zaproszenie.

VII. Szczegółowe terminy i godziny rozgrywania 15 odsłon konkursu są następujące:

1. Od 5 lutego od godziny 0:00 do 6 lutego do godziny 24:00

2. Od 7 lutego od godziny 0:00 do 7 lutego do godziny 24:00

3. Od 8 lutego od godziny 0:00 do 8 lutego do godziny 24:00

4. Od 9  lutego od godziny 0:00 do 10 lutego do godziny 24:00

5. Od 11 lutego od godziny 0:00 do 12 lutego do godziny 24:00

6. Od 13 lutego od godziny 0:00 do 14 lutego do godziny 24:00

7. Od 15 lutego od godziny 0:00 do 16 lutego do godziny 24:00

8. Od 17 lutego od godziny 0:00 do 18 lutego do godziny 24:00

9. Od 19 lutego od godziny 0:00 do 20 lutego do godziny 24:00

10. Od 21 lutego od godziny 0:00 do 22  lutego do godziny 24:00

11. Od 23 lutego od godziny 0:00 do 24 lutego do godziny 24:00

12. Od 25 lutego od godziny 0:00 do 26  lutego do godziny 24:00

13. Od 27 lutego od godziny 0:00 do 27 lutego do godziny 24:00

14. Od 28 lutego od godziny 0:00 do 28 lutego do godziny 24:00

15. Od 29 lutego od godziny 0:00 do 29 lutego do godziny 24:00

VIII. Uczestnikami i co za tym idzie laureatami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia.

IX.  Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby związane stosunkiem pracy i stosunkiem rodzinnym
z organizatorem i fundatorami nagród.

X. Zasady rozgrywania konkursu:

Udział w konkursie jest ściśle powiązany z głosowaniem w plebiscycie. Głosowanie w plebiscycie odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem sms zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie warszawiaki.pl

Tylko oddający głos w plebiscycie może wziąć udział w konkursie.

Każda osoba, która oddała swój głos w plebiscycie otrzyma sms zwrotny z unikalnym kodem. Tylko wtedy może wziąć udział w konkursie wpisując kod z sms w odpowiednią rubrykę w zakładce konkursowej na stronie warszawiaki.pl oraz uzupełniając wskazane dane osobowe i udzielając odpowiedzi na pytanie. Każdy unikalny kod można wykorzystać jednokrotnie.

Pytanie zostanie opublikowane o 0:00 w dni określone w punkcie VII. Odpowiedzi na pytanie będą przyjmowane w dni  i w godzinach określonych w punkcie VII.

Odpowiedzi na pytanie będą miały charakter opisowy i będą przyjmowane tylko za pośrednictwem formularza na stronie

Spośród nadesłanych odpowiedzi w każdej odsłonie konkursowej organizator wybierze jedną, której autor zostanie nagrodzony zaproszeniem opisanym w punkcie III- V. Imienne zaproszenie zostanie przekazane zwycięzcy w formie elektronicznej.

XI.  Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych odsłon konkursowych na stronie internetowej warszawiaki.pl nastąpi do godziny 9:00 w dniu:

1. 9 lutego

2. 10 lutego

3. 11 lutego

4. 13 lutego

5. 15 lutego

6. 17 lutego

7. 19 lutego

8. 21 lutego

9. 23 lutego

10. 25 lutego

11. 27 lutego

12. 29 lutego

13. 1 marca

14. 2  marca

15. 3  marca

XII. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi poprzez umieszczenie jego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej warszawiaki.pl w zakładce konkurs.

XIII. O przyznaniu nagród organizator poinformuje zwycięzcę pocztą elektroniczną oraz sms.
W przypadku braku kontaktu z organizatorem po upływie 48 godzin od momentu przekazanej informacji nagroda w danej odsłonie konkursowej staje się własnością organizatora.

XIV. Zwycięzca może odmówić przyjęcia nagrody.

XV. Zwycięzca danej odsłony konkursowej otrzyma od organizatora kontakt do osoby odpowiedzialnej z ramienia fundatora zaproszeń za ich realizację.

XVI.  Zwycięzca danej odsłony konkursowej ustala z osobą reprezentującą fundatora zaproszeń bez pośrednictwa organizatora szczegóły dotyczące wykorzystania nagrody – nazwę hotelu, termin przyjazdu itp. z zachowaniem zapisów punktu IV.

XVII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia pomiędzy zwycięzcą, a fundatorem zaproszeń dotyczące realizacji nagrody.

XVIII.  Uczestnik konkursu, który zostanie zwycięzcą wyłonionym przez organizatora  w danej odsłonie konkursowej nie może wziąć udziału w kolejnych odsłonach konkursowych.

XIX.  Uczestnik konkursu, który nie zostanie zwycięzcą w danej odsłonie konkursowej może wziąć udział w kolejnych odsłonach konkursowych.

XX. Odsłonę konkursową organizator traktuje jako zamkniętą, odrębną całość. Odpowiedzi udzielone w danej odsłonie konkursowej nie przechodzą automatycznie na kolejną odsłonę konkursową.

XXI. Organizatorem konkursu jest Przygoda Życie Arkadiusz Pilarz z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Stefana Batorego 8, 43-300 Bielsko-Biała wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej  pod numerem 46 571, kod: 43-300,
NIP 937-103-62-44, REGON 072 82 31 39.

XXII. Protokoły poszczególnych odsłon konkursowych zawierające wszystkie niezbędne dane dotyczące ich przebiegu będą dostępne do wglądu zainteresowanych w siedzibie organizatora od
25 marca do 27 marca w godzinach 9:00 – 13:00.

XXIII. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

XXIV. Dane konkursowe uczestników konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności do komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom poszczególnych odsłon konkursowych. Uczestnicy konkursu podają za pośrednictwem formularza konkursowego swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do tychże danych, ich uzupełnienia i sprostowania, uaktualnienia, bądź czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych marketingowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu po ich wykorzystaniu w konkursie i wydaniu nagród zostaną bezzwłocznie usunięte, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi uprzednio zgodę na przetwarzanie dwóch danych w celach marketingowych.

XXV. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz, U. 2015/2135 z późń. zm.) Administratorem danych osobowych jest  Przygoda Życie  Arkadiusz Pilarz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Batorego 8, 43-300 Bielsko-Biała.

XXVI. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych organizatora ich danych osobowych. Mogą także złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych drogą elektroniczną jednak po wyrażeniu takiej zgody nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie dla celów marketingowych organizatora ma charakter dobrowolny
i fakultatywny.

XXVII. Organizator ma możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.
O ewentualnych zmianach organizator poinformuje na stronie www.warszawiaki.pl